فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

دراز و نشست با مشت ضربدری

دراز و نشست با مشت ضربدری. نمای جانبی
دراز و نشست با مشت ضربدری. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید