با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم روسی نشسته

شکم روسی نشسته. نمای جانبی
شکم روسی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید