با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

دراز و نشست با آرنج مخالف به زانو متناوب

دراز و نشست با آرنج مخالف به زانو متناوب. نمای جانبی
دراز و نشست با آرنج مخالف به زانو متناوب. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید