فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

لانجز به پهلو

لانجز به پهلو. نمای جانبی
لانجز به پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید