با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به پهلو

لانگز به پهلو. نمای جانبی
لانگز به پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید