با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پروانه به پهلو

پروانه به پهلو. نمای جانبی
پروانه به پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید