با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم جک نایف از پهلو

شکم جک نایف از پهلو. نمای جانبی
شکم جک نایف از پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید