با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خم کردن جانبی تنه متناوب

خم کردن جانبی تنه متناوب. نمای جانبی
خم کردن جانبی تنه متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید