با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش به کنار متناوب

پرش به کنار متناوب. نمای جانبی
پرش به کنار متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید