فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش به کنار پاجفت متناوب

پرش به کنار پاجفت متناوب. نمای جانبی
پرش به کنار پاجفت متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید