با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش تک پا به کنار متناوب

پرش تک پا به کنار متناوب. نمای جانبی
پرش تک پا به کنار متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید