با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات حالت میگو

اسکوات حالت میگو. نمای جانبی
اسکوات حالت میگو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید