با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پروانه دست جفت به جلو

پروانه دست جفت به جلو. نمای جانبی
پروانه دست جفت به جلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید