فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پا قیچی خوابیده

پا قیچی خوابیده. نمای جانبی
پا قیچی خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید