با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کرانچ معکوس با بالا آوردن پا متناوب

کرانچ معکوس با بالا آوردن پا متناوب. نمای جانبی

کرانچ معکوس با بالا آوردن پا متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید