با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به عقب متناوب

لانگز به عقب متناوب. نمای جانبی
لانگز به عقب متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید