با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کرانچ معکوس خوابیده

کرانچ معکوس خوابیده. نمای جانبی
کرانچ معکوس خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید