با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

برپی دست قایقی

برپی دست قایقی . نمای جانبی
برپی دست قایقی . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید