با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کرانچ نیمه پاصاف بالا

کرانچ نیمه پاصاف بالا. نمای جانبی
کرانچ نیمه پاصاف بالا. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید