با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت شنا با بالا آوردن پا متناوب

حالت شنا با بالا آوردن پا متناوب. نمای جانبی
حالت شنا با بالا آوردن پا متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید