با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

برپی با پا پروانه

برپی با پا پروانه. نمای جانبی
برپی با پا پروانه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید