با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرشکم پاصاف عمود بالا

زیرشکم پاصاف عمود بالا. نمای جانبی
زیرشکم پاصاف عمود بالا. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید