با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک به پلانک پهلو متناوب

پلانک به پلانک پهلو متناوب. نمای جانبی
پلانک به پلانک پهلو متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید