فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پلانک قدم زدن با دست

پلانک قدم زدن با دست. نمای جانبی
پلانک قدم زدن با دست. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید