با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک با گام به خارج متناوب

پلانک با گام به خارج متناوب. نمای جانبی
پلانک با گام به خارج متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید