با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کرانچ پهلو در حالت چهار دست و پا

کرانچ پهلو در حالت چهار دست و پا. نمای جانبی
کرانچ پهلو در حالت چهار دست و پا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید