با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک با چرخش دست به خارج

پلانک با چرخش دست به خارج. نمای جانبی
پلانک با چرخش دست به خارج. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید