فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پلانک با چرخش دست به خارج

پلانک با چرخش دست به خارج. نمای جانبی
پلانک با چرخش دست به خارج. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید