فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک چرخشی به پهلو

پلانک چرخشی به پهلو. نمای جانبی
پلانک چرخشی به پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید