فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک با جک زدن

پلانک با جک زدن. نمای جانبی
پلانک با جک زدن. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید