با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

برپی با شنا پایک

برپی با شنا پایک. نمای جانبی
برپی با شنا پایک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید