با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت چمن زنی

حالت چمن زنی. نمای جانبی
حالت چمن زنی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید