فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

دراز و نشست شکل ال

دراز و نشست شکل ال.نمای جانبی
دراز و نشست شکل ال.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید