با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زانوبالا با آرنج مخالف

زانوبالا با آرنج مخالف. نمای جانبی
زانوبالا با آرنج مخالف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید