با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ آرنج به زانوی مخالف

شکم کرانچ آرنج به زانوی مخالف. نمای جانبی
شکم کرانچ آرنج به زانوی مخالف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید