با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش اسکوات

پرش اسکوات. نمای جانبی
پرش اسکوات. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید