با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش درجا زانو جمع

پرش درجا زانو جمع. نمای جانبی
پرش درجا زانو جمع. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید