با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش لی با لمس پاشنه‌ها

پرش لی با لمس پاشنه‌ها. نمای جانبی
پرش لی با لمس پاشنه‌ها. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید