فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

اسکوات نیمه گام برداشتن

اسکوات نیمه گام برداشتن. نمای جانبی
اسکوات نیمه گام برداشتن. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید