فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پل حرکتی تک دست بالا متناوب

پل حرکتی تک دست بالا متناوب. نمای جانبی
پل حرکتی تک دست بالا متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید