با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت شنا به جنگجو

حالت شنا به جنگجو. نمای جانبی
حالت شنا به جنگجو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید