با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خم شدن پا به پشت متناوب

خم شدن پا به پشت متناوب. نمای جانبی
خم شدن پا به پشت متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید