با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرشکم پا جفت بالا

زیرشکم پا جفت بالا. نمای جانبی
زیرشکم پا جفت بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید