با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

برپی پایه

برپی پایه. نمای جانبی
برپی پایه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید