با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

برپی بدون شنا

برپی بدون شنا. نمای جانبی
برپی بدون شنا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید