با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

تعادل تک پا با لانگز به کنار

تعادل تک پا با لانگز به کنار. نمای جانبی
تعادل تک پا با لانگز به کنار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید