فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

برپی با چرخش تنه

برپی با چرخش تنه. نمای جانبی
برپی با چرخش تنه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید