فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش جانب گردن ایستاده

کشش جانب گردن ایستاده. نمای جانبی
کشش جانب گردن ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید