با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا کیک بک با کش تک ایستاده

پشت پا کیک بک با کش تک ایستاده. نمای جانبی
پشت پا کیک بک با کش تک ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید