فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کیک بک با کش چهار دست و پا

کیک بک با کش چهار دست و پا. نمای جانبی
کیک بک با کش چهار دست و پا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید