با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لیفت مرده دمبل

لیفت مرده دمبل. نمای جانبی
لیفت مرده دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید