فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

بلند کردن تک پا صاف خوابیده

بلند کردن تک پا صاف خوابیده. نمای جانبی
بلند کردن تک پا صاف خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید